Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari 2020

31/12/202089acoperirea golului temporar de casa in anul 2021
31/12/202088acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare
11/12/202087înregistrarea Primăriei Budeasa în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
11/12/202086aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achizitia de echipamente IT pentru Comuna Budeasa, judetul Arges necesara desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in contextul provocat de coronavirusul COVID-19”
11/12/202085inventarierea materie impozabila
11/12/202084eclararea starii de insolvabilitate a unor contribuabili inregistrati cu datorii la bugetul local, precum si scaderea sau anularea unor creante fiscale
11/12/202083aprobarea traseului microbuzului pentru anul scolar 2020-2021, precum si normativele proprii de cheltuieli pentru autovehiculele si utilajele detinute de comuna Budeasa
11/12/202082impozite si taxe locale 2021
11/12/202081aprobarea decontarii cheltuielilor cu combustibilul pentru Politia Locala Budeasa
11/12/202080avizarea incadrarii unor asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
11/12/202079aprobarea Planului de masuri multianual de gestionare a deseurilor privind colectarea selectiva a desurilor reciclabile provenite de la populatie, institutiile si agentii economici in comuna Budeasa
11/12/202078inventariere anuala a domeniului public
11/12/202077aprobarea contractului de asociere intre Consiliul judetean Argres , Scoala populara de Arte si Meserii Pitesti si Comuna Budeasa
11/12/202076implementare proiect Dotarea Serviciului public administrare a domeniului public si privat
11/12/202075aprobarea structurii retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022
10/12/202074rectificare buget local 2020
10/12/202073acordare burse ajutor social elevilor
10/12/202072decontare naveta cadre didactice
04/12/202071deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului local Budeasa
04/12/202070rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
04/12/202069aprobarea Conventiei incheiate intre SC Publitrans 2000 SA si Comuna Budeasa, in vederea asigurarii transportului urban gratuit pentru elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat , domiciliati pe raza teritoriala a comunei Budeasa si care sunt scolarizati pe raza Municipiului Pitesti si decontarea a 50% din valaorea abonamentelor eliberate gratuit
04/12/202068aprobarea taxei pentru utilizarea tractorului și buldoexcavatorului, aflat în patrimoniul comunei Budeasa
04/12/202067nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Budeasa în Consiliul de Administraţie ale Scolii Gimnaziale nr. 1 Budeasa in anul scolar 2020-2021
04/12/202066aprobarea Notei conceptuale și aTemei de proiectare pentru investitia „Reabilitare DC219 (str. Sudeaua) în comuna Budeasa, judeţul Argeş”
04/12/202065aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare drumuri comunale – Aleea Luncii, Aleea Gârla Caloteşti şi Aleea Zoicăneşti din comuna Budeasa, judetul Arges”
04/12/202064aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare DC220 Budeasa Micǎ, inclusiv refacere poduri peste pâraul Budeasa, în satul Budeasa Micǎ, comuna Budeasa, judeţul Argeş”
04/12/202063privind aprobarea parteneriatului intre organizatia non profit , neguvernamentala Asociatia Act For Tomorrow si comuna Budeasa, judetul Arges “Realizare pasuni impadurite in comuna Budeasa, judetul Arges”
03/12/202062constituire comisii de specialitate Consiliului local Budeasa
03/12/202061alegerea viceprimarului comunei Budeasa
03/12/202060alegerea presedintelui de sedinta
20/08/202059avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești Nord , Lot 6
20/08/202058rectificare buget
06/08/202057aprobarea Notei conceptuale pentru investitia „Extindere retea alimentare cu gaze ,comuna Budeasa judetul Arges”
05/08/202056actualizarea indicatorilor economici si plata din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitie „Modernizare, dotare, inclusiv realizare cladire vestiare, teren de fotbal in satul Galasesti, comuna Budeasa, judetul Arges”
05/08/202055aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare teren in vederea amplasarii “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges
05/08/202054aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges
30/07/202053privind suplimentarea numarului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap si avizarea incadrarii unui asistent personal al persoanei cu handicap grav
30/07/202052alegerea presedintelui de sedinta
29/07/202051aprobarea Raportului privind activitatea asitentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei Budeasa
29/07/202050aprobarea darii in folosinta gratuita Administratiei Nationale “Apele Romane” a spatiilor de amplasare a sirenelor electronice in comuna Budeasa, judetul Arges, in cadrul proiectului “Sistem informational pentru managementul integrat al apelor -etapa II de avertizare -alarmare
16/07/202049avizarea incadrarii ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
16/07/202048decontare naveta cadre didactice
14/07/202047rectificare buget
14/07/202046mandatarea primarului comunei Budeasa ca reprezentant al comunei Budeasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.068/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Pitești Nord)
07/07/202045privind executia lucrarilor de sistematizare verticala constand in terasamente si perna de balast, pentru terenul în suprafață de 2896 mp, identificat prin numar cadastral 82728 pentru obiectivul de investitie “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges
18/06/202044rectificarea bugetului local
18/06/202043aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de picnic/relaxare in comuna Budeasa, zona Fabrica de caramida
18/06/202042realizarea unui parc de relaxare, picnic si agrement , in parteneriat cu SC HIGHLIGHT AGENCY SRL, in numele URSUS BREWERIES SA , in zona Fabrica de caramida din comuna Budeasa, judetul Arges
10/06/202041aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges
09/06/202040plata din bugetul local a contributiei de 100 lei/tona, aferenta anilor 2015 si 2016, datorata de UAT comuna Budeasa la Fondul pentru mediu ca urmare a neindeplinirii obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare
29/05/202039rectificare buget local 2020
08/05/202038avizarea incadrarii doamnei GHITA DANIELA ca asistent personal al persoanei cu handicap pentru doamna TOMA NICULINA
04/05/202037rectificare buget
28/04/202036privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Construire Dispensar Uman in satul Calotesti, comuna Budeasa, judetul Arges”
28/04/202035aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare pod pe DC 220 in punctul intrare Budeasa Mica, sat Budeasa Mica, judetul Arges”
20/04/202034modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Budeasa, judetul Arges
20/04/202033stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol invitarea la sediul primariei a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2020-2024
20/04/202032incheierea exercitiului bugetar 2019
20/04/202031alegerea presedintelui de sedinta
31/03/202030rectificare buget 2020
19/03/202029Modificare ROF Consiliul local
04/03/202028Rectificare buget 2020
04/03/202027aprobare cotizaţie anuală pe anul 2020 privind susținerea cheltuielilor materiale ocazionate de funcționarea Compartimentului de audit public intern și a cheltuielilor pentru celelalte compartimente de specialitate din cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară Consorțiul Zonal Topoloveni
04/03/202026aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges
04/03/202025aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Budeasa, judetul Arges.
04/02/202024decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.
04/02/202023aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
31/01/202022aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Budeasa, judetul Arges
31/01/202021acordarea normei de hrană pentru Politia locala Budeasa
31/01/202020însuşirea raportului elaborat de primarul comunei Budeasa referitor la starea economica, sociala si de mediu a comunei pentru anul 2019
31/01/202019aprobarea modificarilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Budeasa (ROF)
31/01/202018evaluarea performantelor profesionale individuale ale doamnei Minescu Nadia, bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunei Budeasa
31/01/202017Evaluare performante profesionale secretar general
20/01/202016aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren in suprafata de 1525 mp din domeniul privat al comunei Budeasa
14/01/202015decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.
08/01/202014aprobarea oraganigramei si a statului de functii pentru anul 2020
08/01/202013aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap in anul 2020.
08/01/202012decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru autoturismul Politiei Locale Budeasa.
08/01/202011aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2020
08/01/202010privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor judecatoresti prin care s-a dispus prestarea unei activitati in folosul comunitatii
08/01/20209reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă
08/01/20208aprobarea Raportului Compartimentului de asistenta sociala privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019
08/01/20207aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Budeasa în anul 2020.
08/01/20206plata serviciilor prestate conform Contractului de prestari servicii nr. 905/06.03.2014 incheiate intre Comuna Budeasa si Unitatea de Cult Parohia Budeasa Mica.
08/01/20205modificarea Regulamentului de aplicare a OG 21/2002 privind normele de gospodarire comunala , pe teritoriul comunei Budeasa
08/01/20204abrogarea dispozitiilor referitoare la stabilirea taxei pentru oficierea casatoriei cuprinse in HCL nr. 91/29.10.202019 privind aprobarea taxelor si si impozitelor locale pentru anul 2020.
06/01/20203acoperirea golului temporar de casa pe anul 2020
06/01/20202acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2019.
06/01/20201alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie- martie 2020

Comments are closed.

Sari la conținut