Registru pentru evidenta hotararilor 2020

22/12/202027înregistrarea Primăriei Budeasa în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
22/12/202026aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achizitia de echipamente IT pentru Comuna Budeasa, judetul Arges necesara desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in contextul provocat de coronavirusul COVID-19”
22/12/202025inventarierea materiei impozabile pentru anul 2021
22/12/202024declararea starii de insolvabilitate a unor contribuabili inregistrati cu datorii la bugetul local, precum si scaderea sau anularea unor creante fiscale
22/12/202023aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
22/12/202022aprobarea traseului microbuzului pentru anul scolar 2020-2021, precum si normativele proprii de cheltuieli pentru autovehiculele si utilajele detinute de comuna Budeasa
22/12/202021decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru Politia Locala
22/12/202020avizarea incadrarii ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
22/12/202019Planului de masuri multianual de gestionare a deseurilor privind colectarea selectiva a desurilor reciclabile provenite de la populatie, insitutiile si agentii economici in comuna Budeasa
22/12/202018inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Budeasa
22/12/202017aprobarea contractului de asociere intre Consiliul judetean Argres , Scoala populara de Arte si Meserii Pitesti si Comuna Budeasa
15/12/202016privind aprobarea indicatorilor și implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat din comuna Budeasa, județul Argeș”
15/12/202015burse ajutor social pentru elevi
15/12/202014decontare naveta cadre didactice
15/12/202013rectificare buget local 2020
08/12/202012Rectificarea bugetului local
08/12/202011aprobarea parteneriatului intre organizatia non profit , neguvernamentala Asociatia Act For Tomorrow si comuna Budeasa, judetul Arges “Realizare pasuni impadurite in comuna Budeasa, judetul Arges”
08/12/202010aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru investitia „Reabilitare DC219 (str. Sudeaua) în comuna Budeasa, judeţul Argeş”
08/12/20209aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare drumuri comunale – Aleea Luncii, Aleea Gârla Caloteşti şi Aleea Zoicăneşti din comuna Budeasa, judetul Arges”
08/12/20208aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare DC220 Budeasa Micǎ, inclusiv refacere poduri peste pâraul Budeasa, în satul Budeasa Micǎ, comuna Budeasa, judeţul Argeş”
08/12/20207aprobarea Conventiei incheiate intre SC Publitrans 2000 SA si Comuna Budeasa, in vederea asigurarii transportului urban gratuit pentru elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat , domiciliati pe raza teritoriala a comunei Budeasa si care sunt scolarizati pe raza Municipiului Pitesti si decontarea a 50% din valoarea abonamentelor eliberate gratuit
08/12/20206nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Budeasa în Consiliul de Administraţie ale Scolii Gimnaziale nr. 1 Budeasa in anul scolar 2020-2021
08/12/20205aprobarea taxei pentru utilizarea utilajelor -buldoexcavator/tractor aflate în patrimoniul comunei Budeasa.
08/12/20204deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului local Budeasa
04/12/20203stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Budeasa
04/12/20202alegerea viceprimarului comunei Budeasa
04/12/20201alegerea presedintelui de sedinta
27/08/202060avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești Nord , Lot 6
27/08/202059rectificare buget 2020
10/08/202058aprobarea Notei conceptuale pentru investitia „Extindere retea alimentare cu gaze ,comuna Budeasa judetul Arges”
10/08/202057aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare teren in vederea amplasarii “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges
10/08/202056aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges
10/08/202055aprobarea darii in folosinta gratuita Administratiei Nationale “Apele Romane” a spatiilor de amplasare a sirenelor electronice in comuna Budeasa, judetul Arges, in cadrul proiectului “Sistem informational pentru managementul integrat al apelor -etapa II de avertizare -alarmare
10/08/202054suplimentarea numarului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap si avizarea incadrarii unui asistent personal al persoanei cu handicap grav
10/08/202053aprobarea Raportului privind activitatea asitentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei Budeasa
10/08/202052aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare teren in vederea amplasarii “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges
10/08/202051alegerea presedintelui de sedinta
28/07/202050mandatarea primarului comunei Budeasa ca reprezentant al comunei Budeasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.068/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Pitești Nord)
28/07/202049avizarea incadrarii ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
28/07/202048aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges
28/07/202047rectificare buget
13/07/202046privind executia lucrarilor de sistematizare verticala constand in terasamente si perna de balast, pentru terenul în suprafață de 2896 mp, identificat prin numar cadastral 82728 pentru obiectivul de investitie “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges
24/06/202045aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de picnic/relaxare in comuna Budeasa, zona Fabrica de caramida
24/06/202044plata din bugetul local a contributiei de 100 lei/tona, aferenta anilor 2015 si 2016, datorata de UAT comuna Budeasa la Fondul pentru mediu ca urmare a neindeplinirii obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare
24/06/202043aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges
24/06/202042realizarea unui parc de relaxare, picnic si agrement , in parteneriat cu SC HIGHLIGHT AGENCY SRL, in numele URSUS BREWERIES SA , in zona Fabrica de caramida din comuna Budeasa, judetul Arges
24/06/202041rectificare buget
03/06/202040rectificare buget
26/05/202039avizarea incadrarii doamnei GHITA DANIELA ca asistent personal al persoanei cu handicap pentru doamna TOMA NICULINA
26/05/202038aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare pod pe DC 220 in punctul intrare Budeasa Mica, sat Budeasa Mica, judetul Arges”
26/05/202037actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Construire Dispensar Uman in satul Calotesti, comuna Budeasa, judetul Arges”
26/05/202036stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol invitarea la sediul primariei a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2020-2024
26/05/202035aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Budeasa, judetul Arges
26/05/202034rectificare buget
26/05/202033incheierea exercitiului bugetar
26/05/202032alegerea presedintelui de sedinta
31/03/202031rectificare buget 2020
26/03/202030Rectificare buget 2020
26/03/202029aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Budeasa, judetul Arges.
26/03/202028aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges
26/03/202027aprobare cotizaţie anuală pe anul 2020 privind susținerea cheltuielilor materiale ocazionate de funcționarea Compartimentului de audit public intern și a cheltuielilor pentru celelalte compartimente de specialitate din cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară Consorțiul Zonal Topoloveni
26/03/202026Modificare ROF Consiliul local
19/03/202025aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
19/02/202024aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Budeasa, judetul Arges
19/02/202023însuşirea raportului elaborat de primarul comunei Budeasa referitor la starea economica, sociala si de mediu a comunei pentru anul 2019
19/02/202022decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.
19/02/202021aprobarea modificarilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Budeasa (ROF)
19/02/202020evaluarea performantelor profesionale individuale ale doamnei Minescu Nadia, bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunei Budeasa.
19/02/202019aprobarea propunerea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului UAT Budeasa
19/02/202018acordarea normei de hrană pentru Politia locala Budeasa
29/01/202017aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren in suprafata de 1525 mp din domeniul privat al comunei Budeasa
29/01/202016modificarea Regulamentului de aplicare a OG 21/2002 privind normele de gospodarire comunala , pe teritoriul comunei Budeasa
29/01/202015abrogarea dispozitiilor referitoare la stabilirea taxei pentru oficierea casatoriei cuprinse in HCL nr. 91/29.10.202019 privind aprobarea taxelor si si impozitelor locale pentru anul 2020.
29/01/202014plata serviciilor prestate conform Contractului de prestari servicii nr. 905/06.03.2014 incheiate intre Comuna Budeasa si Unitatea de Cult Parohia Budeasa Mica
29/01/202013aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Budeasa în anul 2020.
29/01/202012decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru autoturismul Politiei Locale Budeasa
29/01/202011aprobarea Raportului Compartimentului de asistenta sociala privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019
29/01/202010reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă
29/01/20209privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor judecatoresti prin care s-a dispus prestarea unei activitati in folosul comunitatii
29/01/20208aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2020
29/01/20207decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.
29/01/20206Aprobarea retelei scolare din comuna Budeasa pentru anul scolar 2020-2021
29/01/20205aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap in anul 2020.
29/01/20204aprobarea oraganigramei si a statului de functii pentru anul 2020
09/01/20203Acoperirea temporara a golului de casa
09/01/20202Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare
09/01/20201Alegerea presedintelui de sedinta

Comments are closed.

Sari la conținut